polski

Created on 2007-01-13, 01:01:00 AM in USA

Hello, I watched Finding Neverland for the second time tonight, and I would very much like to find the music of the piano solo from the end credits. If anyone could help me find the music, I would tremendously appreciate it. Thank you for the beautiful music.

Created on 2007-01-12, 02:01:32 PM in Poland

I found this page today. I've heard only music for my favorite film "Finding Neverland". But all of this track are beautifull.

Created on 2007-01-11, 10:01:06 AM in bolton england

i have just heard your music, for finding neverland. i had to tell you it was superb,it brought me to tears. thank you. bryan 11/01/07

Created on 2007-01-09, 10:01:34 AM

hallo!
ich würde gerne wissen, wie man die klassische musikrichtung von kaczmarek beschreiben könnte.
danke im voraus..lg mario

Created on 2007-01-04, 12:01:38 PM in usa

I am looking for the sound track from the TV movie "A girl like me" the music at the end is heavenly, I can not find it, please help me locate it so I can buy it no matter what..thank you.

LeonieCreated on 2007-01-01, 03:01:08 PM in köln

diese musik kann meine seele von allem bösen dieser welt wegholen. jan a.p. kaczmarek ist ein wunderbarer mensch, dass er aus seinem herzen&seiner seele so etwas wunderbares holen kann.
*ich hoffe alle sind gut ins neue jahr gekommen!!*

InfoCreated on 2006-12-23, 01:12:05 PM

Szanowni Pañstwo, Drodzy Przyjaciele,

informujê, ¿e z koñcem grudnia koñczê pracê w Instytucie Rozbitek oraz
wspó³pracê z Janem A.P. Kaczmarkiem. Chcia³abym wszystkim bardzo gor±co
podziêkowaæ za okazan± mi przez ostatnie lata pomoc i ¿yczliwo¶æ. Mam
nadziejê, ¿e spotkamy siê jeszcze przy innych realizacjach i projektach.
Ju¿ wkrótce poinformujê Pañstwa o swojej nowej dzia³alno¶ci. Tymczasem
podajê mój nowy adres emailowy: julia@michalowska.net

¯ycz±c Wszystkim jak najpiêkniejszych ¦wi±t Bo¿ego Narodzenia oraz wszelkiej
pomy¶lno¶ci w 2007 Roku, pozdrawiam serdecznie,

Julia Micha³owska

Created on 2006-12-17, 07:12:42 AM

I love your piano music, especially from finding neverlands! I want to ask you, when will the notes come out? It would be fantastic when I could play on my piano!! Thank you very much!

Created on 2006-12-16, 10:12:12 AM

najwiêksze wra¿enie zrobi³a na mnie Pana muzyka do spektakli Leszka M±dzika, nie mogê o niej zapomnieæ i mam nadziejê, ¿e kiedy¶ jeszcze j± us³yszê. prawdziwe dzie³o sztuki!

Created on 2006-12-08, 04:12:14 AM

Dear Mr. Kaczmarek,
You've absolutly stole my heart with your music. Aspecially "unfaithfull" altough I love everything you play.
I was wondering if you are comming to Holland soon, so I can hear you play.

love, Tara

New entry:

* required fields
Name*:
Email:
Place of residency:
Comment*:
This Guestbook is protected against automatic entries.
Please add the two numbers you see in the image and enter the result:*